Najnovije vesti

Drugi krug Otvorenih vrata uoči početka izgradnje vetroparka “Čibuk 1”

Krajem jula održan je još jedan krug Otvorenih vrata u Mramorku, Dolovu, Vladimirovcu i Bavaništu. Ovim okupljanjima prisustvovali su svi građani koji su imali pitanja u vezi sa izgradnjom vetroparka. Sastanke su vodili predstavnici Vetroelektrana Balkana, Aleksandar Anđić i Slobodan Sarajlija, a prisustvovali su i predstavnici izvođača radova ispred kompanije General Electric. Okupljeni građani najviše pitanja postavljali su u vezi sa izgradnjom glavnog transportnog puta, budućim zapošljavanjem lokalnog stanovništva i nadoknadom štete koja je nastala tokom prvih radova izgradnje vetroparka Čibuk 1.

U prvom talasu zapošljavanja lokalnog stanovništva, Vetrolektrane Balkana će, u dogovoru sa izvođačem radova, oformiti spisak potrebnih poslova. U skladu sa tim biće određen broj radnih mesta koji će biti otvoren i koje će kvalifikacije biti potrebne. Za određena radna mesta najverovatnije će biti organizovane posebne obuke koje će finansirati Vetroelektrane Balkana iz unapred određenog budžeta. Svi radnici biće prijavljeni, u skladu sa Zakonom o radu i relevantnim propisima. Prema rečima predstavnika izvođača radova, za sada je poznato da će biti poslova koji obuhvataju elektro struku, za ljude koji će raditi na poslovima izgradnje trafostanice i kasnije, po potrebi, u Scada sistemu koji prati rad vetrenjača. Određen broj radnih mesta obuhvatiće poslove niskogradnje i drugih fizičkih poslova.

Ukoliko je neko od zaposlenih kvalifikovan za više poslova, Vetroelektrane Balkana će razmotriti da stvore mogućnost da kada se završi angažman u okviru jednog radnog mesta, radnik pređe na drugo radno mesto ukoliko isto nije već popunjeno. Ovo je  posebno interesovalo građane Mramorka, prema kojima će Vetroelektrane Balkana nastojati da daju prednost prilikom zapošljavanja lokalnog stanovništva.

Radovi na izgradnji glavnog transportnog puta uveliko su u toku, a kraj radova i otvaranje puta predviđen je za kraj septembra. Ovo je neophodno da bi se omogućio prolaz kamiona koji prevoze delove vetrenjača do parcela na kojima će biti postavljene. Značajno je i za građane, jer je izgradnja puta planirana da bude završena na vreme kako bi se nesmetano posvetili jesenjim radovima na svojim njivama. U toku je skidanje letina, što se vrši neometano. Građani za pristup svojim parcelama koriste privremene pristupne puteve, koji su nasuti šljunkom i koji se koriste i za mašine za izgradnju glavnog transportnog puta.

Glavni transportni put biće dug 18,6 kilometara i širine 4,5 metra. Nosivost puta  je  12 tona po osovini, a njime će biti moguća vožnja od 60 km/h nakon što se izda upotrebna dozvola. Ovaj put je značajan i za sve građane mesta koja okružuju vetropark jer će na taj način znatno štedeti vreme putovanja do okolnih mesta i svojih njiva. Sa svake strane puta biće urađen blagi nagib od 30 cm, koji će služiti za drenažu, ali i za ulazak mašina u njive direktno sa puta. Ovaj put je izgrađen u skladu sa podlogama dobijenim iz katastra opštine Kovin, a koje su zvanični dokumenti.

Eventualna oštećenja useva na privatnim parcelama za vreme izgradnje glavnog puta, kao i prilikom izvođenja drugih radova na izgradnji vetroparka, biće procenjena u najkraćem roku a najkasnije kada radovi budu gotovi. Na teren će izaći geometar i nezavisni sudski veštak koji će proceniti štetu i, ukoliko se utvrdi da je zahtev za naknadu štete osnovan, odrediti nadoknadu koju će   isplatiti Vetroelektrane Balkana odnosno izvođač radova. Geometar će odrediti da li je šteta nastala na privatnoj parceli i, ukoliko jeste, uništeni usevi će biti novčano nadoknađeni a zemlja će se vratiti u prvobitno stanje. Ukoliko je šteta nastala na način da su usevi bili na trasi puta po katastru, nadoknada se neće isplaćivati.

Sva zemlja koja je privremeno zbog radova deponovana na parcelama biće uklonjena na mesta koja su unapred određena za odlaganje. Ovo nije plodna zemlja i ona će kasnije biti iskorišćena  za nasipanje rupa na zemljanim putevima ili za rešavanje manjih deponija, a sve u dogovoru sa Opštinom i Mesnom kancelarijom. Ukoliko negde dođe do oštećenja plodne zemlje, humusa, zemlja će biti vraćena u prvobitno stanje, nasipanjem potrebne količine humusa u sloju koji to zemljište bude zahtevalo.

Građani koji su svoje parcele prodali Vetroelektranama Balkana za izgradnju vetrenjača i na kojima imaju pravo korišćenja delova tih parcela od septembra prošle godine nisu vršili poljoprivredne radove na njima. Ovakav dogovor je bio neophodan zbog procesa gradnje i bezbednosnih procedura koje se sprovode  tokom gradnje.

Okupljeni građani su još jednom obavešteni da je u svakoj Mesnoj zajednici dostupan Formular za žalbe, zvanični dokument putem kojeg se može prijaviti šteta. Ovaj obrazac nalazi se i na terenu, u baznom kampu izvođača radova.